GESP-lezing: Van eerste indrukken tot de laatste ontwikkelingen

"Alles wat je bedenken kunt, werd aangeboden door straatverkopers. Iedereen verkocht wat. Ik vroeg me af: zijn er nog wel mensen die willen kopen?" Dat tekende Jo Opsteegh, vicevoorzitter en mede-oprichter van Stichting GESP, meer dan 20 jaar geleden op in zijn dagboek dat hij bijhield tijdens zijn eerste bezoek aan Nicaragua. En aantal indrukken uit dat verslag deelde hij met het publiek dat naar deze lezing over de stedenband Gennep en San Pedro op donderdag 8 december jl. in de bibliotheek gekomen was. Jo sprak over de eerste tropische regenbui en de 100% luchtvochtigheid die daarop volgde, over de kennismaking met de modderige wegen met grote kuilen die het rijden in een vierwiel aangedreven jeep noodzakelijk maakte en hij vertelde over het warme onthaal in San Pedro. Het deed hem beseffen dat GESP goed deed!

Radicaal

Maar ook verbaasde Jo zich. Bijvoorbeeld over de soms vergaande invloed van politieke voorkeuren. Bij het afscheidsdiner iedereen uitgenodigd, behalve de vrouwengroep AMAS. GESP werkte toen al samen aan het opzetten van een klein kredietfonds met AMAS. Maar desgevraagd kreeg Jo te horen dat de burgemeester meende dat deze vrouwen radicalen waren, want van een andere partij. Even leek het of deze politieke voorkeuren ontwikkeling in de weg zouden staan, maar het lukte GESP om samenwerkingen breed aan te gaan. Tussen overheid, burgers en maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ieder vanuit zijn of haar optiek en functie. In februari 2016 gingen zelfs alle 6 de (ex)burgemeesters - op uitnodiging van GESP - samen aan tafel.[1] De kroon op 20 jaar samenwerking.

Gemeenschappelijk

In het tweede gedeelte begon Yvonne van Driel met de stelling dat Gennep en San Pedro meer met elkaar gemeen hebben dan op het eerste gezicht zou lijken. Beide zijn een landelijke gemeente, waarin veel landbouwactiviteit is en nam de hout- en leerbewerking een belangrijke plaats in. Illustratief liet ze twee blauwgroene koeien zien. Een hier in een weiland, de ander op een sokkel in het stadspleintje daar.

Koe hier en daarDaarna presenteerde Yvonne van Driel een overzicht van de projecten door de jaren heen, maar vooral de projecten van nu. De directe en vaak eenzijdige hulp verschoof steeds meer naar een wederzijdse kennisuitwisseling, waarbij vaardigheden en kunde minstens zo belangrijk zijn als middelen. Door de jaren heen werd steeds vanuit 3 speerpunten aan de ontwikkeling van San Pedro gewerkt: sociale inclusie, economische ontwikkeling en basisvoorziening. Nu lopen er o.a. projecten om alle kinderen naar school te kunnen laten gaan, kredietprogramma's voor veetelers en ondernemende vrouwen en zwaartekrachtgedreven waterleidingen. Samen met het CDM, partnerorganisatie Quitulia en de gemeente worden jaarlijks de projecten vastgelegd. Het CDM is het gemeentelijk ontwikkelingscomité waar de gehele bevolking vertegenwoordigd is. GESP werkt daardoor sterk vraaggericht, faciliteert vooral, stimuleert zelfredzaamheid en ziet toe op eigenaarschap.[2]

Winnend verhaal

Yvonne sloot af met het voordragen van het verhaal 'Schetsen op oud papier'.[3] Onlangs viel dit verhaal in de prijzen met een gedeelde tweede plaats. De jury van de Partinprijs meende dat uit het verhaal gelijkwaardigheid en wederzijds respect sprak. Het verhaal vertelt over de tekening van Norman, die probeerde duidelijk te maken waarom een eigen drinkwatersysteem voor Los Borges noodzakelijk was. Yvonne tekende dit verhaal op tijdens het laatste werkbezoek aan San Pedro in augustus dit jaar. Een bijzondere anecdote als afsluiting van een inspirerende avond.

[1] Lees ook dit artikel over deze bijzondere ontmoeting. [2] Over deze vernieuwde samenwerking verscheen eerder een artikel. [3] Het verhaal is te lezen op kleinegoededoelen.nl.

Interessante lezing: Waterketen en waterbewustzijn

"Het meest trots ben ik op deze foto. Daarbij vertelt een boer in het stroomgebeid van de Rio San Miguel met veel overtuiging en kennis wat een stroomgebeid is en waarom een goed beheer belangrijk is. Natuurlijk was dat het uitgangspunt toen we 7 jaar geleden hiermee begonnen. Dat ik het nu zelf niet meer hoef te vertellen, spreekt boekdelen. Maar dat hij me probeerde te overtuigen van het belang en kan laten zien hoe het werkte, ontroerde me." Aan het woord is Ellen Bollen-Weide, hydroloog van beroep en werkzaam bij een waterschap in Nederland. Vanuit die functie kwam ze in contact met de zusterstad van Doetinchem: La Libertad. Meer dan 7 jaar was Ellen betrokken bij het opzetten van een praktisch stroomgebiedsbeheerplan in het stroomgebied van Río Mico. De Río Mico stroomt ook langs San Pedro de Lóvago. 

Ellen Bollen

Stroomgebiedsbeheer
La Libertad kende veel drinkwaterproblemen. Ondanks dat er een prachtige moderne zuiveringsinstallatie stond. Samen met andere organisaties werkte Ellen met een stappenplan om de gehele waterketen te verbeteren. Een waterketen behelst stroomgebiedsbeheer, afwaterbehandeling en drinkwaterbereiding en -distributie. In het stroomgebied van de Río San Miguel, een zijrivier van de Río Mico, gingen ze vervolgens alle boeren langs. Met deze boeren analyseerden ze de situatie en werkten aan oplossingen. Dat was soms een onlogische stap zoals minder grasland voor het vee, want bomen zijn essentieel om water beter op te slaan in de grond. Water wat in droge tijden weer vrij komt en dus benut kan worden. Maar door ook verbeterde grassoorten aan te bieden en door het feit dat meer water beschikbaar over het gehele jaar is, hebben de koeien juist meer te eten. En dat is ecomische gezien natuurlijk ook winst.

Niet alleen de boeren gaan bewuster om met water en het milieu, ook andere bewoners zijn zich bewuster van het belang van water. Dialoog is hierbij belangrijk. En ervaringen delen. Tot slot deelde Ellen een uitspraak van een boer die meedeed aan het waterprogramma: "Vóór dit initiatief wisten wij boeren eigenlijk niet wat een stroomgebied is, staken we delen van het bos in brand voor de houtkap of voor de uitbreiding van het landbouwgebied, werd er ongecontroleerd gejaagd en waren we ons er niet van bewust dat water zo belangrijk is. We zijn nu in staat tot het beter organiseren van onze boerenbedrijven, we voeren diversificatie van teelten in en we hebben vooral kennis kunnen opdoen. We zijn nu goed georganiseerd en we gaan ervoor. Als boeren voelen we ons belangrijk omdat we serieus genomen worden en omdat het van ons afhangt of er voldoende water van goede kwaliteit is."

Orkaan Otto
De opkomst was niet zo groot als bij de eerste lezing, maar het aanwezige gezelschap luisterde aandachtig. Het thema water is bovendien actueler dan ooit. De orkaan Otto zou die donderdag - 24 november 2016 - aan land komen in Panama, Costa Rica en Nicaragua. In Chontales de provincie waar zowel La Libertad als San Pedro de Lóvago liggen, werd er vooral veel regenval verwacht. Het goed kunnen beheren van een dergelijke hoeveelheid en het water kunnen bewaren tot drogere tijden is een mooie uitdaging. Er is dus nog volop vooruitgang te boeken.

Ontroerend verhaal over Ivania Brooks Torres

"Ik ben in eerste plaats een fotojournalist. Mijn medium is de krant, niet een wand in een expositieruimte." Met deze woorden begon Piet den Blanken. Tijdens de eerste thema-avond georganiseerd door Stichting GESP sprak Piet den Blanken over zijn ervaringen in Nicaragua en de vaak schrijnende leef- en werkomstandigheden daar. Onrecht en armoede lopen als een rode draad door zijn werk. Als fotojournalist maakt hij reportages over actuele en vaak gevoelige onderwerpen. Zijn beeldverhaal 'Mijn moeder was een echte strijder' wordt momenteel tentoongesteld in de benedenverdieping van de bibliotheek in Gennep (zie foto).

De eerste foto's die de journalist op deze avond liet zien, waren beelden van land dat in voordurende alertheid verkeerde. Bijna de gehele jaren tachtig van de vorige eeuw was Nicaragua in een bloedige strijd verwikkeld. Toen daar een einde aan kwam, duurde het nog lang totdat het evenwicht gevonden was. Vooral het omarmen van de neoliberalistische ideologie liet sporen na. Armoede, criminaliteit en drugsgebruik groeiden in die tijd. Piet den Blanken vond dit thema zo schrijnend dat hij besloot om een reportage te maken over prostitutie. Prostitutie en armoede gaan helaas vaak samen. Daar leerde hij Ivania Brooks Torres kennen. Negen jaar volgde hij haar en haar 5 kinderen. Het contact tussen Ivania en Piet den Blanken, maakte het voor de fotograaf mogelijk om op bijna intieme wijze het leven van Ivania vast te leggen. Zelfs op haar sterfbed. De beelden spreken voor zich.

image-4794771De thematische avond werd gehouden op donderdag 17 november jl. Yvonne van Driel hoefde maar weinig vragen te stellen, het publiek dacht mee. Yvonne zei hierover later: "De opzet was als Zomergasten in combinatie met College Tour. Telkens liet hij iets zien en vertelde wat hem daarbij ontroerde. En het publiek kon desgewenst vragen stellen. En deden dat ook." De interactieve deelname door het geïnteresseerde publiek en de vele anekdotes van de gastspreker maakten deze editie van 'herfstgasten' een geslaagde eerste thema-avond.

De tentoonstelling is nog te zien tot 18 december 2016. Boeken en kaarten van het werk van Piet den Blanken zijn daar te verkrijgen.

Veel belangstelling Expositie San Pedro - Gennep

GESP is een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief. Een stichting die door jarenlange betrokkenheid met zusterstad San Pedro de Lóvago mogelijkheden tot ontwikkeling schept. Hier en daar. Dat was de strekking van de openingswoorden van dhr. Peter de Koning, burgemeester van de gemeente Gennep. Zondag 13 november jl. vond de opening van de expositie 'San Pedro en Gennep: ontwikkeling door verbondenheid' in de benedenverdieping van de Bibliotheek in Gennep plaats. Meer dan 50 personen waren hierbij aanwezig.

Ook Jo Opsteegh sprak over de kracht van GESP als particuliere organisatie. Al vanaf het begin van het ontstaan van de stedenband is weloverwogen gekozen om een zelfstandige organisatie deze stedenband vorm te laten geven. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de gemeente. Onder de aanwezigen was ook ex-burgemeester dhr. Mr. E.A. Berger, die 23 jaar geleden aan de wieg stond van de stedenband, die dit beaamde. In de loop van de jaren is de samenwerking wel veranderd. Jo Opsteegh: "Was het in het begin vooral geven, nu is het een gelijkwaardige relatie tussen en met onze partnerorganisaties in Nicaragua. Gebaseerd op het faciliteren en verbinden van kunde, kennis en vaardigheden. Hier en daar."

GESP Opening Expositie kleinFotograaf Piet den Blanken gaf een korte inleiding over zijn fotoverhaal. Het verhaal van Ivania, een jonge moeder uit Nicaragua die met moeite haar 5 kinderen kan voeden en uiteindelijk op veelste jonge leeftijd overleed, ontroerde zichtbaar het publiek. De gitarist die enkele Spaanse en Cubaanse componisten vertolkte, gaf een extra moment om een en ander te laten bezinken.

Nadat de voorzitter van GESP, Wim le Clercq, iedereen die aan deze expositie meewerkten en meewerken - allemaal vrijwilligers - bedankte, nodigde hij alle belangstellenden uit om de tentoonstelling te bekijken en samen na te praten onder het genot van een drankje en hapje. Als feestelijke afsluiting van een geslaagde opening.

Op donderdag 17 november licht Piet den Blanken in een tweegesprek met Yvonne van Driel zijn werk toe. In De Verdieping - Bibliotheek Gennep. Begin 19:30. Gratis entree.

GESP vernieuwd samenwerking in Nicaragua

Tot voor kort zeiden we tegen elkaar: de samenwerking met zustergemeente San Pedro de Lóvago in Nicaragua nadert een belangrijk kruispunt. Nu zijn we bij dat kruispunt. We weten welke afslag we willen nemen, maar er zijn nog wat andere weggebruikers waar we rekening mee moeten houden.

Zo omschreef ik laatst de uitdaging waar de stedenband Gennep – San Pedro de Lóvago voor staat. Sinds 1994 geeft GESP inhoud aan deze stedenband door het ondersteunen met kennis, vaardigheden en financiële middelen in projecten die sociale en economische ontwikkeling bevorderen. De laatste jaren liepen veel projecten via het programma Caminando Juntos, een gezamenlijke inspanning van LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua), Hivos en Gennep/GESP. Dit programma liep tot eind 2015. Tijd voor een vernieuwde aanpak. Na het bezoek van de burgemeester van San Pedro de Lóvago, mevr. Elian M. Gonzàlez en dhr. Julio Almanza, voorzitter van Quitulia, in december 2015 en twee werkbezoeken dit jaar in Nicaragua kunnen we stellen dat we op het kruispunt staan.

Gekozen werd om nauwer samen te werken met het Comité Municipal de Desarrollo(CDM). CDM is een commissie voor de ontwikkeling van San Pedro de Lóvago samengesteld uit vertegenwoordigers uit de wijken, comarca's (dorpskernen) en relevante instanties. Elk jaar worden aan de hand van een aantal criteria door de bevolking aangedragen projecten geprioriteerd en voorgedragen aan de gemeenteraad. In december vertelde de burgemeester van San Pedro de Lóvago aan gemeenteraadsleden in Gennep nog over deze manier van burgerparticipatie. Een systeem waar de aanwezigen meenden nog veel van te kunnen leren. Deze selectieprocedure garandeert ons dat de projecten daadwerkelijk gedragen worden door de bevolking en bijdragen aan hun ontwikkeling. Deze vorm past ook bij onze visie dat ontwikkeling een samenspel is tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. Dit initiatief is vastgelegd in een intentieverklaring ondertekend door de vijf betrokken organisaties: de gemeentes Gennep en San Pedro de Lóvago, CDM, Quitulia en GESP.

San Bartolo TIJDHet was nog wel even zoeken naar de vorm. Tijdens het laatste werkbezoek aan Nicaragua begin augustus hebben we weer samen om de tafel gezeten. De wil om samen te werken is de grootste katalysator voor de eigen ontwikkeling van San Pedro de Lóvago. Zo willen we samenwerken aan de speerpunten drinkwatervoorziening, onderwijs en productie. Samen hebben we al veel mooie resultaten geboekt. Zoals een zwaartekrachtgedreven waterleiding, een krediet voor oormerken om de veestapel te kunnen registreren en een project om alle kinderen een kans te geven naar school te gaan. Maar er blijft genoeg te doen. Binnenkort zullen we de nieuwe beleidslijnen op deze site publiceren.

De afslag is genomen en samen gaan we verder. Wereldburgerschap voelbaar maken, hier in Gennep maar ook in San Pedro de Lóvago.

Yvonne van Driel - Stichting GESP

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.